Autorské právo » CrazyDog ~ Multi-blog

Autorské právo

Veškeré prvky a díla jako texty, grafika, zdrojové kódy XHTML a CSS jsou chráněna autorským zákonem. Bez souhlasu autora (CrazyDog muž) je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do autorského práva, zejména je zakázáno neoprávněně kopírovat grafické prvky a kusy kódu. Nevztahuje se na díla, které jsou zde volně ke stažení a používání. Stránka však může posloužit jako zdroj inspirace, za předpokladu dodržení výše zmíněného autorského práva.

Osobnostní práva autora dle zákona [č. 121/2000 Sb.]

Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla. Autor má dále právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé.

Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li autorský zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Po smrti autora si však nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu. To smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých. Toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle zákona.

Cookies

Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím. Cookies obvykle obsahuji název webové stránky, čas koncového zařízení a rozlišení ukládáných dat.

Další informace o evropských právních předpisech týkajících se souborů cookie najdete na stránce Úřad pro ochranu osobních údajů

K čemu cookies tato stánka používá?

 
nejoblíbenější články:
novinky na webu:
informace: